คณะผู้บริหาร


นายสมศักดิ์  กำลังหาญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง


นายวิโรจน์  อรรคบุตร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง


นายสมพาน  สายเรือง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง


นายสมศักดิ์  กำลังหาญ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง


นางทองจันทร์  คำใบ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 

นายบัญฑิต  พึ่งตาแสง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายบุญญฤทธิ์  เพียรเสมอ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายวิรัช  ภางาม

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสุนทร  ศิลาอุดม

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

นายประเทือง  แสงแก้ว  

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4


นายเพียร  สาขะยัง

สมาชิกสภาหมู่ที่  4

นางวิไล  คำภีระ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 5


นายสุหลา  สิงห์ลี  

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นายสมาน  บุติมาลย์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 6


นายสมจิต  แก่นสาร

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

นายอัมพร  อินทร์ศรี

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7


นางรำเพย  สระสงคราม

สมาชิกสภาหมู่ที่ 8


นายสุรวุฒิ  จิรัฐติกาลกุลเวท

สมาชิกสภาหมู่ที่ 8


นายเสนีย์  พิทักษ์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page