“การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชุมชนพอเพียง"

 


1.จัดให้มีการปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ำ น้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

2.พัฒนาชุมชนให้รู้จักพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานและแนวทางเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์

3.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชน  โดยใช้ทุนทางสังคม

4.ส่งเสริมการพัฒนาสถานที่สำคัญในตำบลให้เป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยว

5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบูรณาการแผนชุมชนในการพัฒนาตำบล รวมทั้งสิทธิชุมชน จัดการตนเอง

6.เสริมสร้างภาคีความร่วมมือในทุกระดับ การบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

7.ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

8. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม

9. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

10. ส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานในท้องถิ่นแบบยั่งยืน

11. พัฒนาส่งเสริม  อนุรักษ์  บำรุงรักษา  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมการพัฒนาในการดูแลรักษาของประชาชนในท้องถิ่น  ประชาชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page