แผนที่แสดงอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  32130

ประชากรทั้งหมด 4,580 คน

                   ชาย 2,302 คน

                  หญิง 2,278 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

สภาพทั่วไปของตำบล : เป็นที่ราบสูงลักษณะเป็นลูกคลื่น สภาพดินเป็นดินร่วนสีเทา และเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

อาณาเขตตำบล

มีพื้นที่ 36.83 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ

ติดต่อกับ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้: ติดต่อกับ ตำบลไผ่ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ตำบลดอนแรด จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ตำบลทับใหญ่ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนประชากรของตำบล : ข้อมูล  ณ  ปี 2559   จำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,633 คน เป็นชาย 2,348 คน เป็นหญิง 2,285 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1.วัดบ้านหนองบัวทอง 2.วัดบ้านนาตุ่น 3.วัดบ้านขี้เหล็ก 4.วัดบ้านอ้อ 5.องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

โรงเรียน     

      โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

      โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 

      โรงเรียนบ้านโคกล่าม     

      โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวทอง

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหลวง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page